Archbishop Gądecki (after Pope’s private meeting with Polish Bishops): “Post #AmorisLaetitia, for us who want to keep the truth of the Gospel, no communion for the divorced + civilly remarried if prior marriage valid, which is an expression of full communion with Christ”

Abp Gądecki
Abp Gądecki

Polish/Google Translate English (THE WAR welcomes a better translation)

Abp Gądecki: papież Franciszek rozmawiał z nami jak ojciec z dziećmi | Konferencja Episkopatu Polski

Abp Gądecki: papież Franciszek rozmawiał z nami jak ojciec z dziećmi Archbishop Gądecki: Pope Francis spoke with us like a father with children
Papież Franciszek rozmawiał z nami jak ojciec z dziećmi – powiedział abp Stanisław Gądecki relacjonując spotkanie papieża Franciszka z polskimi biskupami. Przewodniczący KEP powiedział, że Ojciec Święty nie przygotował żadnego tekstu, ale odpowiadał na pytania biskupów. Pope Francis spoke with us like a father with children – said Archbishop Stanislaw Gądecki reporting on the meeting of Pope Francis with the Polish bishops. Chairman KEP said that the Holy Father did not prepare any text, but answered questions from bishops.
„Papież nie chce prowadzić dyskusji w ogniu mediów. Dzięki temu każdy może spokojnie wypowiedzieć swoje zdanie. Ta formuła nie jest niczym nadzwyczajnym” – podkreślił przewodniczące KEP. “The Pope does not want to lead a discussion in the heat of the media. So everyone can peacefully express their views. This formula is nothing extraordinary, “- he stressed presiding KEP.
Podczas spotkania Ojciec Święty rozpoczął od czynów miłosierdzia. Pierwszy z nich to „zmarłych pogrzebać”. „Papież wspomniał o odejściu abp. Zygmunta Zimowskiego. Wspólnie pomodliliśmy się za jego duszę” – mówił abp Gądecki. Następnie, nawiązując do kolejnych czynów miłosierdzia Ojciec Święty wspominał o kard. Franciszku Macharskim, który znajduje się w śpiączce. During the meeting, the Holy Father began by acts of charity. The first is “to bury the dead.” “The Pope spoke about the departure of Archbishop. Zygmunt Zimowski. Together they prayed for his soul “- said Archbishop Gądecki. Then, referring to the successive acts of charity, the Holy Father spoke of Cardinal. Francis Macharski, who is in a coma.
Biskupi pytali papieża o to jaką odpowiedź na sekularyzację powinna dać Polska. Następne pytanie dotyczyły miłosierdzia i ruchów charyzmatycznych w Kościele. Ostanie dotyczyło uchodźców. „Ojciec Święty odpowiadał trochę jak do dzieci, w bardzo ciepły sposób. Odnosząc się do każdego z tych zagadnień w sposób długi i wyczerpujący, ale nie na poziomie intelektualnego dyskursu, ale tak jak ojciec rozmawia ze swoimi dziećmi. To moim zdaniem rys pontyfikatu papieża Franciszka” – podkreślił abp Gądecki. The bishops asked the pope for what is the answer to secularization should give Poland. The next question concerned the mercy and charismatic movements in the Church. The last concerned the refugees. “The Holy Father answered a little like children in a very warm way. Referring to each of these issues in a long and grueling, but not at the level of intellectual discourse, but as a father talking to their children. This in my opinion figure of Pope Francis “- emphasized Archbishop Gądecki.
Pytany przez dziennikarzy o kwestię uchodźców przewodniczący KEP poinformował, że Kościół w Polsce podejmuje działania pomocowe w tym zakresie. – Mogą wydawać się one małe, ale są bardzo konkretne – zauważy. Pierwsza z nich to pomoc rodzin rodzinom. Chodzi o nawiązanie prawdziwych relacji międzyludzkich. Pomoc ta odbywa się za pośrednictwem Caritas. Drugą formą pomocy są znane we Włoszech korytarze humanitarne. Chodzi tutaj o pomoc tym, którzy ponieśli najdotkliwsze straty. When asked by journalists about the issue of refugees chairman of the CEP announced that the Church in Poland take action assistance in this regard. – They may seem to be small but they are very specific – notice. The first is to help families families. It’s about establishing real relationships. This assistance is carried out through Caritas. The second form of assistance are known in Italy humanitarian corridors. It is here to help those who have suffered the most severe losses.
„Propozycje te z trudnościami przebijały się przez włoski parlament i zapewne z trudnościami będzie przebijać się przez parlament polski. Musimy jednak myśleć z perspektywy tych poszkodowanych ludzi a nie z własnej” – podkreślił abp Gądecki. “These proposals difficulties pierced by the Italian parliament, and probably with difficulties will break through the Polish parliament. But we have to think from the perspective of affected people and not their own “- emphasized Archbishop Gądecki.
Przewodniczący KEP pytany był także o kwestię przystępowania do Komunii świętej przez osoby rozwiedzione, o której to kwestii papież wspomina w adhortacji „Amoris laetitia”. Abp Gądecki powiedział, że Ojciec Święty wychodzi z założenia, że prawa generalne są trudne do egzekwowania w każdym kraju, dlatego rzuca myśl o decentralizacji, by poszczególne episkopaty mogły z własnej perspektywy podejmować się aplikacji tych papieskich wskazań, ale też, by patrząc na swoją sytuację religijną i kulturową mogły odnosić się do zagadnień, które dotyczą szczegółowych spraw. Chairman of KEP was also asked about the issue of adherence to Holy Communion by divorced people, which is the issue of the pope mentions in the Exhortation “Amoris laetitia”. Archbishop Gądecki said that the Holy Father proceeds from the assumption that the laws of general are difficult to enforce in any country, and therefore throws the idea of decentralization, that individual episcopates could have their own perspective to make the application of the papal indications, but also by looking at their situation religious and cultural might relate to issues that relate to specific issues.
Hierarcha zauważył, że to, co zostało zawarte w posynodalnej adhortacji, a odnosi się do tej sprawy, jest dużym krokiem naprzód, bo uwzględniono, jak powiedział, „nasze głosy”, które chciały zachować prawdę Ewangelii, to znaczy fakt, że nie można przekroczyć w sposób świadomy i dobrowolny nakazu Chrystusa, który dotyczy rozwodu. The prelate noted that what was contained in the Post-Synodal Exhortation, and refers to this case, is a big step forward, because it takes into account, he said, “our voices”, who wanted to keep the truth of the Gospel, that is, that can not be exceeded in a conscious and voluntary Christ’s command, which concerns a divorce.
Abp Gądecki dodał, że dokładne rozeznanie sytuacji konkretnego człowieka wymaga czasem lat, a problemów nie da się rozwiązać „w dwie minuty w konfesjonale”. To droga, którą trzeba przejść z kapłanem, wnikliwie i świadomie, wiedząc o tym, że jeśli małżeństwo zostało zawarte ważnie, to nie ma tytułu, żeby umożliwić przystępowanie do komunii, która jest wyrazem pełnej jedności z Chrystusem. Archbishop Gądecki added that accurate understanding of the situation of a specific human needs sometimes years, and the problems can not be solved “in two minutes in the confessional.” This way, you have to go with the priest, carefully and deliberately, knowing that if the marriage was valid, it does not have title to allow for the accession of communion, which is an expression of full communion with Christ.

Chairman of KEP was also asked about the issue of adherence to Holy Communion by divorced people, which is the issue of the pope mentions in the Exhortation “Amoris laetitia”. Archbishop Gądecki said that the Holy Father proceeds from the assumption that the laws of general are difficult to enforce in any country, and therefore throws the idea of decentralization, that individual episcopates could have their own perspective to make the application of the papal indications, but also by looking at their situation religious and cultural might relate to issues that relate to specific issues.


Cf. Francis > Speeches > 2016 > July > Wednesday, 27 July 2016 > Apostolic Journey to Poland: Meeting with the Polish Bishops in the Cathedral Cathedral of Kraków.